Blåbjerg Rideklub

Tranevænget 80 6830 Nr. Nebel blaabjergrideklub@gmail.com

Vedtægter for Blaabjerg Rideklub

 

 

Målsætning:

Klubbens formål er at fremme interessen for ridesport ved afholdelse af ridekonkurrencer af forskellige art, samt at arbejde for kendskabet til hesten og oplære ungdommen i alt vedr. hestens brug og pleje. Arbejde for et godt og velfungerende sammenhold og klubliv. Fremme klubbens økonomi.

 

§1

Stk.1

Klubben er oprettet i 1974. Klubbens navn er Blaabjerg Ride klub forkortes BLAAK

Stk. 2

Klubbens hjemsted er Varde Kommune.

 

§2

 

Ride klubben er medlem af Dansk Ride Forbund (DRF) under Danmark, Idræts-forbund (DIF), hvorfor klubben og hvert medlem er forpligtet til at rette sig efter de nævnte Forbunds reglement og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.

 

 

§3

Stk. 1

I klubben optages aktive og passive medlemmer. Stemmeret på generalforsamlingen har både aktive og passive medlemmer efter det fyldte 18. år.

Forældre til medlemmer under 18 år har stemmeret med 1 stemme uanset antal børn og kan vælges ind i bestyrelsen på vegne af børnenes medlemsskab. Der må max. sidde 2 personer i bestyrelsen, som ikke er medlem af klubben.

Stk. 2

Indmeldelse af medlemmer sker ved henvendelse til bestyrelsen. Optagelse eller ikke optagelse afgøres af den samlede bestyrelse.

 

§4

 

Stk. 1

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. Øvrige priser fastsættes af bestyrelsen.

Er kontingent ikke betalt senest 1 måneder efter forfaldsdag, kan medlemmets rettigheder ophøre, og vedkommende kan kun optages på ny mod betaling af restance samt kontingentbeløb, indtil lovlig udmeldelse har fundet sted. Forfaldent kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder. Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt, og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget krav herom. Klubben forbeholder sig ret til at indberette medlemmet til Dansk Ride forbund.

Kontingentet betales ½ årligt den 1. januar og l. juli. Endvidere kan der oprettes stævne-

kontingent for medlemmer under 25 år og over 25 år, der betales 1/1 årligt.

 

Stk. 2

Korte stævnemedlemskaber er tilladt, men - disse skal være af mindst 3 måneders varighed - kontingentet skal relatere til varighed (f.eks. 3 måneders stævnemedlemskab skal koste 25% af et årskontingent) Medlemsskaber med varighed af f.eks. en weekend eller kun den enkelte stævnedag er altså IKKE tilladt.

Stk. 3

Undervisning opkræves pr. måned/kvartal. Der skelnes mellem undervisning på klub pony/hest eller egen pony/hest. Der betales for hver påbegyndt måned. Prisen fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 4

Udmeldelse skal ske med 1 måneds varsel til kassereren. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets økonomiske mellemværende med foreningen afvikles.

 

§5

 

Stk. 1

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen for 2 år, og som skal være amatører og fyldt 18 år. Genvalg kan finde sted. Derudover skal der på generalforsamlingen vælges 2 suppleanter, som har møderet, men ikke stemmeret. Suppleanterne vælges for 1 år. I tilfælde af vakance kan bestyrelsen supplere sig selv indtil næste generalforsamling.

Stk. 2

Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand, sekretær, kasserer. ----

Bestyrelsen kan udpege en regnskabsfører udenfor bestyrelsens midte. Regnskabsføreren deltager ad hoc i bestyrelsesmøderne i punkter, der vedrører klubbens økonomi.

 

§6

 

Stk. 1

Bestyrelsen sammentræder på forlangende af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer. Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved almindelig stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og i dennes forfald næstformandens. For at en gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages, skal mindst 4 bestyrelsesmedlemmer være til stede og deltage i afstemningen.

Stk. 2

Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted. Sekretæren laver referat over, hvad der bliver drøftet på bestyrelsesmøderne.

 

§7

 

Stk. 1

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler til klubbens formål og træffer alle bestemmelser vedrørende dens virksomhed.

Tegningsret meddeles formand, næstformand og kasserer.

Stk. 2

Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtigelser.

 

§8

 

Stk. 1

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed, og indkaldes af bestyrelsen..

Valg af dirigent.

Valg af protokolfører.

Formandens beretning.

Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

Behandling af evt. indkomne forslag

Valg til bestyrelsen.

Valg af 2 suppleanter.

Evt.

Stk. 2

Den ordinære generalforsamling afholdes senest den 1. april. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før.

Stk. 3

Tiden og stedet for generalforsamlingen skal bringes til medlemmernes kendskab i på de sociale mediaer og klubbens hjemmeside med 14 dages varsel. Beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpelt stemmeflertal (se dog §9 og 12).

Afstemningen foregår ved håndsoprækning medmindre bestyrelsen eller mindst 3 medlemmer forlanger skriftlig afstemning.

 

§9

 

Stk. 1

Til forandring af lovene og til eksklusion af medlemmer kræves en majoritet af to tredjedele af de afgivne stemmer.

Enhver ændring af lovene skal indberettes til DRF til godkendelse.

 

§10

 

Stk. 1

Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max.. 2 mdr. til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen.

Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen inden afstemningen finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inhabil.. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.

 

Stk. 2

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 mdr. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer ( blanke stemmer tæller som afgivne) Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig.

Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride forbunds Ordens- og Amatørudvalg inden 4 uger

Stk. 3

I det af §10 stk. 2 omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen og ekstra ordinære generalforsamling ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride forbunds Orden- og Amatørudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre ride klubber eller evt. indstilles til Danmarks Idrætsforbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idrætsforbund (eksklusion).

 

§11

 

Regnskabet følger kalenderåret. Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af 1 på den ordinære generalforsamling valgt revisor. 

§12

 

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt eller når mindst 20 % af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden. Der regnes med det senest opgivne medlemstal til DRF ved beregning. I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftlig med mindst 8 dages varsel. 

§13

 

Stk. 1

Klubbens opløsning kan kun foregå, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden med 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. For at en sådan beslutning skal være gyldig, kræves at opløsningen på den første generalforsamling vedtages med ¾ af de afgivne stemmer.

 

Stk. 2

Såfremt opløsning af klubben skal blive en realitet, afvikles på den siddende bestyrelses initiativ de klubben tilhørende ejendele, såsom ride udstyr, heste o.l., og det derved indkomne beløb indsættes tillige med klubbens øvrige likvider på bankkonto i pengeinstitut til højeste opnåelige rente. Bankbogen deponeres hos Varde Kommune med følgende prohibitiv påtegning: ”Indestående på denne konto skal med påløbne renter være urørlig indtil der på ny i (Gl. Blaabjerg kommune) Varde Kommune er stiftet en ride klub dækkende hele kommunen og tilsluttet DRF. Når der er sket, og lovene er godkendt af DRF skal hele den indestående kapital overdrages den nystiftede klub til anvendelse i overensstemmelse med klubbens vedtægter.

Såfremt der ikke inden 10 år fra kontoens oprettelse stiftes en sådan klub, vil indestående efter nærmere bestemmelse af Varde Kommunes Familie- og Helseudvalg være at anvende til idrætsformål indenfor kommunen. Der vil dog i så fald udelukkende kunne tilses klubber, der er tilsluttet DIF og f.eks. ikke en ride klub eller lignende, der står under DRF.”